Polityka prywatności i RODO w naszej firmie

Polityka prywatności

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 100% zadatku w ciągu 72 godzin liczonych od momentu złożenia rezerwacji. Bezpłatna anulacja rezerwacji jest możliwa w zależności od wybranego cennika.

Wpłaty zadatku można dokonać przelewem zwykłym lub przelewem online.

W przypadku wpłaty przelewem zwykłym dane konta otrzymacie Państwo mailem wraz ze wstępnym potwierdzeniem rezerwacji.

Wpłynięcie 100% zadatku oznacza potwierdzenie rezerwacji, w przypadku rezygnacji zadatek jest zwracany w zależności od wybranego cennika oferty. Wszelkie reklamacje prosimy składać pod numerem telefonu +48 603 916 083 lub mailem widoknagory@gmail.com – od momentu złożenia rezerwacji do czasu wymeldowania, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.

Właścicielem obiektu jest Firma , Justyna Cykman ul. Rataja 1b, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831668578, REGON: 891441889.


Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej szczegóły.

Polityka prywatności strony www.osadawidoknagory.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w obiekcie Osada Widok na Góry.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma , Justyna Cykman ul. Rataja 1b, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831668578, REGON: 891441889, nr telefonu +48 603916083.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiała.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis  www.osadawidoknagory.pl  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Justyna Cykman Ul.Rataja 1b, 57-300 Kłodzko.

Kontakt w sprawie ochrony danych: widoknagory@gmail.com

W sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: widoknagory@gmail.com

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz niezbędnym do prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty:

 • upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).